Szkolenie Wstępne - Instruktaż Ogólny dla Pracownika zatrudnionego na stanowisku Produkcji, zgodnie z § 10 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 27lipca 2004 (DZ.U. Nr 180, poz 1860, z późn. zm.)

Przejdź do zakupu

Szkolenie Wstępne - Instruktaż Ogólny dla Pracownika zatrudnionego na stanowisku Produkcji, zgodnie z § 10 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 27lipca 2004  (DZ.U. Nr 180, poz 1860, z późn. zm.).

Szkolenie zawiera 5 modułów obejmujących następujące zagadnienia:

1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.

5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze.

6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.

7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego.

8. Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.

9. Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.

10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.

11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Po ukończeniu wszystkich 5 modułów i potwierdzeniu przez uczestnika, zapoznania się i zrozumienia przekazanych treści objętych tematyką instruktażu ogólnego, tą część szkolenia wstępnego uznaje się za zaliczone pozytywnie. Potwierdzenie zapoznania się i zrozumienia przekazanych treści realizowane jest na zasadzie odpowiedzi na zadane na koniec każdego modułu pytanie: Tak / Nie.  Tylko odpowiedź twierdząca umożliwia przejście do kolejnego modułu oraz zaliczenie szkolenia

Na podstawie pozytywnie ukończonego szkolenia, uczestnik zostanie poproszony o potwierdzenie szkolenia  na karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z późn. zm.) Karta szkolenia jest załącznikiem do ostatniego modułu szkolenia. Kartę szkolenia wstępnego podpisuje Pracodawca lub bezpośredni przełożony, na podstawie niniejszego szkolenia.

W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia br. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695), która w art. 73 nowelizuje ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny obowiązują rozwiązania wprowadzone w art. 12e znowelizowanej ustawy, w brzmieniu:

"W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo, stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego."

W tym produkcie znajduje się:

  • Szkolenie Wstępne w zakresie BHP - instruktaż ogólny - Pracownik Produkcji - Moduł I
  • Szkolenie Wstępne w zakresie BHP - instruktaż ogólny - Pracownik Produkcji - Moduł II
  • Szkolenie Wstępne w zakresie BHP - instruktaż ogólny - Pracownik Produkcji - Moduł III
  • Szkolenie Wstępne w zakresie BHP - instruktaż ogólny - Pracownik Produkcji - Moduł IV
  • Szkolenie Wstępne w zakresie BHP - instruktaż ogólny - Pracownik Produkcji - Moduł V

O autorze

Biuro Obsługi Firm PIO-MAR s.c. Piotr Bucior & Marek Mróz

Nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, oferując szereg realnych korzyści w zakresie administracyjnego wsparcia w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej oraz Ochrony Danych Osobowych.
Przygotowujemy również kompletną
dokumentację kadrową, wymagane sprawozdania dotyczące ochrony środowiska.
W ramach naszych usług dodatkowych oferujemy
zlecenia wykonywane dronem.

Zacznij już teraz...

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn